Swoją działalnością pragniemy oddać hołd spuściźnie kulturowej, zarówno materialnej, jak i niematerialnej, a także badać złożony fenomen zjawisk jakimi są kultura, tradycja, czy twórczość. Celem nadrzędnym, który stanowi oś działań fundacji, jest prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, prozdrowotnej, prospołecznej oraz proekologicznej. Naszą misją jest podejmowanie działań wspierających rozwój kultury, sztuki, turystyki, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także ochronę zdrowia i środowiska.

Muzykofilia

MUZYKOFILIA to projekt z którego jesteśmy szczególnie dumni.

Festiwal Muzykofilia. Edycja II: natura dźwięku zorganizowany w maju 2018 r. w toruńskim Dworze Artusa odbywał się pod prestiżowym patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 w Polsce. Uznano, iż nasz festiwal wpisał się w ideały, zasady i wartości proklamowane przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, polegające na promowaniu różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego,a także popularyzowanie kultury jako katalizatora kreatywności.

"Pierniki z Duszą” to projekt zrealizowany w listopadzie 2018 r. w partnerstwie z Fundacją Lotto dla Podopiecznych Fundacji Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych w Toruniu. Przeprowadzone w ramach zadania warsztaty piernikarskie wykorzystały kojący wpływ pracy z surową masą piernikową, naturalnymi przyprawami korzennymi oraz były swoistą formą terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. W projekcie "Pierniki z Duszą" wykorzystaliśmy elementy Niedyrektywnej Terapii Zabawowej, sensoplastyki, ergoterapii oraz muzykoterapii. Za swój nadrzędny cel zadanie postawiło sobie: zapobieganie izolacji i marginalizacji osób niepełnosprawnych, wspieranie wizerunku niepełnosprawnych jako osób czynnych w sferze kultury oraz budowanie atmosfery akceptacji własnych słabości i niedomagań.


Pierniki z Duszą
Pierniki z Duszą
Pierniki z Duszą
Pierniki z Duszą
Pierniki z Duszą
Pierniki z Duszą
Pierniki z Duszą
Pierniki z Duszą
Pierniki z Duszą
Pierniki z Duszą
Pierniki z Duszą
Pierniki z Duszą
Pierniki z Duszą
Pierniki z Duszą